RODO

Obowiązek informacyjny


________________________________________

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 w Czechowicach-Dziedzicach


Informacja o przetwarzaniu danych, dobrowolności lub obowiązku podania danych oraz przechowywaniu danych Podanie danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach prawa dotyczących dokumentacji nauczania, realizacja zadań, w zakresie zatrudnienia oraz w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji umów jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Archiwizacja danych odbywa się zgodnie terminami określonymi w przepisach prawa. Dane pozyskiwane na podstawie zgody – przechowywyane są do czasu cofnięcia zgody

Dane zwykłe:
• ZGODA - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (rekrutacja CV, wizerunek) • UMOWA - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy • PRZEPIS PRAWA - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( np. zatrudnienie, rozliczenia publicznoprawne, upoważnienie do odbioru dzieci) • INTERES PRAWNY - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (np. monitoring wizyjny) Dane wrażliwe: • osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu przetwarzania danych wrażliwych • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

Twoje uprawnienia

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień (prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych) zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień w każdym przypadku i w takim samym zakresie. Wniosek o realizację praw dostępny u Dyrektora lub na stronie internetowej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Administratorzy danych wyznaczyli inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email inspektor@b-biodo.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86