Kierunki pracy przedszkola

Kierunki pracy przedszkola w roku szkolnym 2021/2022

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość estetyczną dziecka ( kultura, wartości, przyroda) aktywność poznawczą ( poznawanie, doświadczanie, kształtowanie kompetencji ).
2. Wychowanie do wartości , kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych ( współdziałanie w grupie, wspólne tworzenie, prace zespołowe, budowanie relacji społecznych i empatii)
3. Bezpieczne oswajanie dzieci z narzędziami cyfrowymi, efektywne wykorzystanie tych narzędzi w procesach edukacyjnych ( wykorzystanie multimediów: autorskie filmiki edukacyjne, prezentacje multimedialne itp. )
4. Wspomaganie rodziców jako partnerów w pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej we wspieraniu dzieci w zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ; pomoc w sytuacji ograniczonego kontaktu bezpośredniego i edukacji zdalnej;