Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

Dzieci z roczników 2014 realizują w roku szkolnym 2021/2022 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Ustawa Prawo Oświatowe nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia (Podstawa prawna: art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 1 Ustawy Prawo Oświatowe Dz. U z 2018, poz. 966).
Zgodnie z art. 31 ust. 4 „przepis niespełnienie obowiązku”, o którym mowa w art. 31 należy rozumieć:
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
Niespełnienie tego obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.