Indeks jakości powietrza

Procedura antysmogowa Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach – Dziedzicach

Podstawa prawna:

 • Art.125. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zm

  1. Zadaniem Przedszkola jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych i zdrowych warunków podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole oraz upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie, ochronie zdrowia własnego i innych, a także kształtowanie wśród dzieci właściwych postaw wobec istniejących zagrożeń.
  2. W ramach przeciwdziałania skutkom zdrowotnym zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego Przedszkole:

  1) prowadzi działania aktywnej edukacji prozdrowotnej mającej na celu:

 • budowanie świadomości o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń zawartych w powietrzu na zdrowie i otoczenie;
 • wypracowanie postaw odpowiedzialności za jakość powietrza (poznawanie pozytywnych i negatywnych zachowań i postaw, które mają wpływ na ochronę i zanieczyszczenia powietrza
 • 2) dba o jakość powietrza w budynku dzięki znajdujących się w salach dydaktycznych oczyszczaczom powietrza, które usuwają pyły, szkodliwe substancji, kurz, alergeny, bakterie i wirusy;

 • oczyszczacze są włączone przez cały czas pobytu dzieci w Przedszkolu wg ustalonego harmonogramu dla poszczególnych sal;
 • pracownicy przedszkola nie otwierają okien przez cały czas pobytu dzieci w Przedszkolu; wyjątek może stanowić przewietrzenie sali podczas pobytu dzieci poza salą, np. w ogrodzie; wietrzenie podczas pobytu dzieci w sali, jeśli w sali jest zbyt ciepło lub zbyt duszno;
 • 3) ogranicza ekspozycję dzieci na zanieczyszczenia powietrza poza budynkiem Przedszkola.

Mając na uwadze zdrowie Państwa dzieci - codziennie, pracownik administracji lub nauczyciel grupy przedszkolnej bezpośrednio przed wyjściem na spacer oraz do ogrodu przedszkolnego ma obowiązek sprawdzić w Internecie na jednej ze stron- indeks jakości powietrza:

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

Portal informacyjny „czecho.pl”
http://www.czecho.pl/monitoring-jakosci-powietrza-on-line-czechowice-dziedzice

Indeks jakości:

Indeks jakości powietrza w praktyce przedszkolnej:
• bardzo dobry lub dobry - dzieci mogą aktywnie spędzać czas na dworze
• umiarkowany - dzieci mogą wychodzić na dwór, jednak ich czas powinien być ograniczony do ok. 30 min.
• dostateczny - dzieci nie wychodzą do ogrodu, a ich ewentualne przebywanie poza budynkiem należy ograniczyć do niezbędnego minimum (krótki spacer po okolicy)
• zły lub bardzo zły - dzieci pozostają w placówce przedszkolnej.

Stosowanie się do powyższych zaleceń nie zwalnia z obowiązków wynikających z ogłaszanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzeżeń o jakości powietrza.
Ogłoszenie alertu smogowego oznacza dla dzieci bezwzględne pozostanie w budynku przedszkola. Nauczyciele nie mogą organizować zajęć na świeżym powietrzu. Wyjątek stanowią zaplanowane wycieczki przedszkolne.